"Life imitates art far more than art imitates Life."

-Oscar Wilde